Preskočiť na obsah

Základná škola

Tradície základnej školy sa začali utvárať po roku 1930. Do tohto roku školopo­ vinné deti z našej obce navštevovali Štátnu ľudovú školu v Giraltovciach, pretože v obci Železník nebola budova školy. Vyučovanie sa začalo v roku 1930 pridelením učiteľskej sily. Keďže škola nemala vlastnú budovu, vyučovalo sa v prenajatej miestnosti u rodiny Pankuchovej.

V roku 1936 bola postavená súčasná škola s dvoma triedami a bytom pre riadite­ ľa školy. Do oslobodenia sa na tunajšej škole vystriedalo niekoľko učiteľov. Po os­lobodení nášho regiónu sa vyučovanie začalo 16. apríla 1945. Prvým učiteľom po roku 1945 bol Mikuláš Podhajecký ako správca školy a Margita Bakalárová ako uči­teľka. V školskom roku 1945/46 bolo zapísaných 73 žiakov v dvoch triedach, z toho bolo 19 rómskych žiakov. Vyučovalo sa osem ročníkov v jednej triede, keďže priestory školy neboli ešte opravené po poškodení vojnou.

V škole učila Mária Dercová. 15. decembra 1945 bol ako riaditeľ školy ustanove­ ný Ľudovít Kaňák. O rok neskoršie prišla Jana Kaňáková, učiteľka, manželka ria­diteľa školy. V povojnových rokoch bolo potrebné medzi žiakmi robiť akcie na udr­ žanie hygieny. Od školského roku 1947/48 bolo v škole päť postupných ročníkov s počtom 58 žiakov. Manželia Kaňákovci pôsobili v škole do roku 1957. V školskom roku 1957/58 bol riaditeľom Jozef Marko, ktorý tu pôsobil do 6.3.1958. Na uvoľnené miesto nastúpil do konca šk. roku riaditeľ školy Rudolf Gunčaga a Andrej Čaky. Od roku 1958 začali v škole pôsobiť manželia Jozef Novák a Anna Nováková. Jozef Novák bol riaditeľom školy. Organizácia školy bola dvojtriedna. Počet žiakov sa po­ hyboval okolo 10 na postupný ročník, počet žiakov školy sa pohyboval v škole sa podnikali rôzne verejnoprospešné akcie, napr. zber papiera, železa, liečivých ras­tlín a pod. Každoročne sa poriadali celodenné výlety žiakov aj s účasťou rodičov. Veľmi obľúbené boli „Juniálesy“, ktoré organizovali rodičia pre žiakov na miestnom ihrisku, ktoré mali púťový charakter. Úspešne boli nacvičené a predvedené divadel­né hry Kocúr v čižmách, Zo strachu hrdinovia, Detvanček a Hopsasa a iné. Tieto di­ vadelné hry mali dobrú úroveň a ohlas medzi rodičmi. Predviedli ich aj v okolitých obciach.

Učitelia Novákovci pristupovali k vyučovaniu zodpovedne. Do vyučovacieho pro­ cesu boli riaditeľom školy zaradené modeme vyučovacie prostriedky, ktoré a boli aj ocenené v rámci Slovenska. Vedmostná úroveň žiakov bola pomerne veľmi dobrá, približne 10 žiakov v postupnom ročníku bolo 7 až 8 vyznamenaných. Dobrá vedo­ mostná úroveň sa prejavila aj v tom, že tunajší žiaci úspešne pokračovali v štúdiu na stredných a vysokých školách. Medzi prvých úspešných vysokoškolákov môže­ me zaradiť Doc. Jána Goča, MVDr. Kovalčíka. Ing. Juraja Mitaľa, Ing. Breju Fran­ tiška, MUDr. Breju Štefana. Vysokoškolské vzdelanie dosiahli: Ing. Majer Ján, Ing. Ondrej Mitaľ, Ing. Ondrej Spišák, Ing. Mária Spišáková, Ing. Ján Kaňuch, MUDr. Anna Kovalčíková, MUDr. Anna Mitaľová, Ing. Mária Mitaľová, Ing. Ondrej Sočúv-ka, Ing. Jozef Sočúvka, Ing. Iveta Kaňuchová, Ing. Ján Vaľovský, Anna Vaľovská, Ing. Viera Vaľovská, Mária Vaľovská, Anna Hamarová, Ing. Anna Nováková, PaeDr. Júlia Nováková, Ing. Martin Bosák, Ing. Rudolf Bosák, o. František Sočúfka SJ, ktorý pôsobil v zahraničnom rozhlase.

Najdlhšie pôsobiacou učiteľkou bola Anna Nováková, ktorá pôsobila na tunajšej škole 37 rokov, Jozef Novák tu pôsobil 25 rokov a Ľudovít Kaňák 11 rokov. Dobrá práca školy sa prejavila aj v tom, že žiaci sa veľmi dobre uplatnili v občian­ skom živote a väčšina dosiahla stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Z výchovnej stránky značne pomohlo zriadenie školského klubu v 1990 a pôsobili v ňom Monika Mitaľová, Gabriela Vasilová a teraz Mária Rokytová. Pracovné prostredie školy je veľmi dobré vďaka elektrickému vykurovaniu školy. Budova školy potrebuje opravy, ktoré sú podmienené finančnými prostriedkami. Žiaci sa aj v súčasnosti snaživí a na vyučovanie sa pripravujú tak, aby boli verní tradíciám našej školy.