Preskočiť na obsah

Evanjelická cirkev

Aj ECAV v Železníku má svoj svätostánok. Túžba po Božom stánku, v ktorom sa môžeme stretávať na službách Božích, modlidbách, bibilických hodinách, mládežníckych, či detských stretnutiach sa napnila 6.1.2001. Keď za účasti vyše 1300 veriacich, 18 dôstojných bratov farárov, seniora a biskupa ZD bol otvorený a posvätený náš Boží stánok.
Dva a pol ročné úsilie námahy a zanietenosti bolo korunované úspechom.

Vysviacka nového chrámu Božieho vo fílii Železník Evanielického a.v. cirkevného zboru v Giraltovciach

Vianoce

Spevokol