Prerokovanie zaradenia lokality SKUEVLúky pri Giraltovciach do národného zoznamu území europského významu-Verejná vyhláška

Zverejnené
30. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. augusta 2021