Evangelic church

I´m sorry about translation, it will be done in close future.

Aj ECAV v Železníku má svoj svätostánok. Túžba po Božom stánku, v ktorom sa môžeme stretávať na službách Božích, modlidbách, bibilických hodinách, mládežníckych, či detských stretnutiach sa napnila 6.1.2001. Keď za účasti vyše 1300 veriacich, 18 dôstojných bratov farárov, seniora a biskupa ZD bol otvorený a posvätený náš Boží stánok.
Dva a pol ročné úsilie námahy a zanietenosti bolo korunované úspechom.

Zjavenie Krista pána mudrcom 6. január 2001

Posviacka nového chrámu Božieho vo fílii Železník Evanielického a.v. cirkevného zboru v Giraltovciach

Vianoce 2004

Spevokol 2004

   
   
   

Ďalšie fotografie

Evanielická mládež
Reformácia 2004
   
6.1.2006
6.1.2004
   
 

Deň matiek 2008

   

Hospodin sa stará o svoj svet, trestá ho i zachraňuje.

Na tieto slová myslel architekt Tomáš Miroslav Niňaj pri plánovaní tohto kostola. Predstavoval si bibilickú potopu sveta a Noemov koráb, ktorý sa ocitol na hore Ararát. Chrámova loď je teda tvaru korábu, do ktorej vchádza veriaci k Bohu úzkou bránou, na ktorej je veža ukončena krížom. Nad vstupom je tvarované prekrytie v podobe holubice, ktorá priletela s ratolesťou, aby zvestovala, že už nastala súš. Veľké bočné okno tvarované krížom z vonku, predstavuje výhľad Noácha (i nás) na prírodu, ktorej sme súčasťou.
Oltár - novozmluvný Kristov kríž, veriaceho, má stišovať, viesť k zbožnosti a pokore. Za ním úzky pás okna predstavuje nádej.
Vo veži sú okná na 4 strany sveta. V nej dva zvony hlaholia do diaľav, oslavujú Hospodina, pripomínajú Ho, zvolávajú veriacich k Jeho oslave a rozhovory s Ním, skrze chrámové priestory. Je potešujúce, že sa zapĺňajú priestory nášho svätostánku nielen na Bohoslužby, ale aj na duchovnospoločenských aktivitách všetkých vekových skupín.
Za toto všetko sme vďační v prvom rade Nebeskému otcovi, od ktorého každodenne prijímame všetky dary. Aj teraz Ho prosíme o pomoc, ochranu a požehnanie do ďalších rokov.

Na začiatku bola viera a odhodlanie

Ruky stvrdnuté mozoľmi
steny potom napité,
prekážky na tej ceste,
keď neroná bola zem pod nohami.

Keď ti Pán Boh silu denne dával,
keď do práce s radosťou si stával,
vtedy ti On pomáhal.

Kameň po kameni na Hrad prepevný,
ako na svoj vlastný dom
si so slzami kládol.
So slzami nadšenia, viery a lásky.

S nimi si stan svoj
pevnými piliermi podoprel.
More dojatia a lásky
tie sisté slzy ti do očí tlačí,
keď tvoj syn, či dcéra tu dnes pred oltárom kľačí.

Keď máš srdce láskou k Bohu rozjasnené
v tomto Dome svojou prácou zasvätené.

Tak ako nám jar mysle očistila,
tak nás viera v Boha znovu povzbudila
Priviedla nás na posvätnú zem,
veď Boha tak veľmi milujem.

Príchod jari spolu vítame,
tešíme sa, že máme kde.
Roky driny za to stáli,
nejedni tu sľub skladali.

Nejeden človiečik tu Božiu lásku prijal,
v snehu, v zime Boh sem ľudí volal.
Na Tri krále anjelov nám zoslal,
holubicu, symbol nádeje nám dal.

V tele hradu na Ježišovu obeť nezabudneš,
keď sa na čelo korábu pozrieš.
Ako jarné kvietky zo zeme,
vzrástlo nám dielo z dlane.

Naše dielo korunovali zvony,
keď poprvýkrát zazneli.
Keď prvá lastovička priletela,
naša loď sa naplnila.

Teraz nech s istotou pláva
a nech nám v srdciach zostáva.
Istotu tam nachádzame,
Bohu vďaku tu vzdávame.

Prvotina
Miroslav Pankuch

Z histórie Evanielickej CAV

Po kanonickej stránke sa fília Železník prvýkrát spomína v roku 1826 ako časť cirkevného zboru Giraltovce. V roku 1838 má 158 členov. V rokoch 1878-80 bolo veľké sťahovanie za prácou do Ameriky. Z obce odchádzali aj celé rodiny. Odzrkadlilo sa to aj na počte členov. V roku 1880 je ich 195, v roku 1910 dokonca iba 184. S rokom 1914 prišla prvá svetová vojna. V nej len od jesene 1914 do mája 1915 padli Andrej Homulka, Juraj Hamara, Ján Pankúch, Andrej Hamara, Ján Rubis a Juraj Čorba. Aj táto vojna bola príčinou poklesu počtu členov. Pri sčítaní v roku 1920 bolo ich iba 165. Po vojne ľudia už neodchádzajú z obce. Tým vzrástol aj počet členov. V roku 1930 bolo ich už 224.

12. mája 1941 je v Železníku založená Slovenská evanjelická jednota.

Vo funkcii kurátorov pôsobili títo členovia:

1912-1939 Andrej Partila

1940-1950 Ján Tomko

1950-1969 JánMitaľ ml.

1969 -1980 Andrej Vereščák

Dnešným kurátorom je Andrej Pankúch a pod dozorcom zboru Ján Mitáľ.

Mgr. Jozef Juházy

farár giraltovskeho zboru cirkvi e. a. v.

back

 
mperzel@zoznam.sk english deutsch slovensky