Katolícka cirkev

ŽELEZNÍK z hľadiska rímskokatolíckej cirkvi

Územie, do ktorého patrí aj Železník, sa na rozhraní 13.-14. storočia pričlenilo k Jágerskému biskupstvu. O duchovný život sa starali pravdepodobne križovníci z Chmeľova, ktorí boli kanonickou vetvou rádu (nie rytierskou). Križovníci uskutočňovali duchovnú správu už v cirkevne organizovanej časti tohto územia. V 14. storočí zo správ z pápežských desiatkov vyplýva, že v šarišskej hornej časti bolo veľa fárností. Kolonisti, ktorí na tieto časti územia prichádzali, si uplatňovali právo na vydržiavanie farára. Tu treba hľadať vznik farnosti Kračúnovce, ku ktorej bol pričlenený aj Železník. Vo vizitácii roku 1636 sa uvádza Železník ako filiálka Kračúnoviec. Podobne aj v rokoch 1703, 1734 a 1775.

Z roku 1719 list farára z Kračúnoviec pre biskupa tiež dokumentuje, že Železník je filiálka farnosti Kračúnovce.

Všetky správy o Železníku svedčia o tom, že v Železníku nebol žiaden kostol. Vo farských správach nie je zmienka ani o rodinných kaplnkách.

Vo funkcii kurátora pôsobil pán Foľtyn, potom jeho syn Ondrej Foľtyn. Od 3. júna 1990 je kurátorom Ján Bandžák. V cirkevnej hospodárskej rade je pán Bandžák, pán Majirský a pán Kočiš.

dekan Jozef ŠECHNÝ duchovný správca farnosti Kračúnovce.

kostol - kaplnka
z roku
spolu obyvateľov
r.kat
Kračúnovce sv. Mikuláša
14. st.
1073
850
Kalnište Ružencovej Panny Márie
1932
516
336
Kuková Nanebovstúpenia Pána
1996
683
484
Lúčka Nanebovzatia Panny Márie
1994
528
483
Želmanovce Narodenia sv. Jána Krstiteľa
1968
339
332
Železník Božieho milosrdenstva
2007
470
172
Spolu
3609
2657

Pozn. Údaje sú z roku 2001

Rímskokatolícky kostol Božieho milosrdentsva v Železníku

   
Fotogaléria výstavby kostola Božieho milosrdenstva v Železníku
   
   
Fotogaléria z posviacky základného kameňa
Základný kameň pre náš kostol Božieho milosrdenstva v Železníku bol posvätený sv. otcom Jánom Pavlom II. v Košiciach dňa 2. júla 1995.
   
Fotogaléria z posviacky zvona Božieho milosrdenstva v Železníku
 
 
   
Fotogaléria z posviacky kostola Božieho milosrdenstva v Železníku ( 1. 9. 2007)
 
   
Sv. Faustyna Kowalska

Sv. Faustína ( 1905-1938)

Svätá Faustína sa krstným menom volala Helena Kowalska, narodila sa 25.augusta 1905 v malej dedine západne od mesta Lodž v Poľsku. Bola tretím dieťaťom z desiatich súrodencov. Keď mala takmer dvadsať rokov, vstúpila do "Kongregácie sestier našej Panej Milosrdenstva". Členky tejto kongregácie sa venovali starostlivosti a výchove mladých problémových žien. Rok po vstupe do kláštora prijala rehoľný habit a meno "sestra Mária Faustína".
V tridsiatich rokoch dostala sestra Faustína od Boha milosť a posolstvo, aby rozšírila vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu. Mala hlásať plán Božieho milosrdenstva a záchrany pre celý svet. Nebola to ľahká úloha. Jej celý život spočíval v napodobňovaní Kristovej obety - bol to život žitý pre iných. Podľa Božej požiadavky ochotne ponúkala samú seba utrpeniu v spoločenstve s Bohom, aby tak odčinila hriechy iných. V každodennom živote sa stávala ženou milosrdenstva, prinášajúcou radosť a pokoj iným. Písala o Božom milosrdenstve a povzbudzovala iných k viere v Neho, a tak pripravovala svet na jeho opätovný príchod. Osobitná zbožnosť k Nepoškvrnenej Márii a ku sviatostiam Eucharistie a zmierenia jej dala silu zniesť všetky jej trápenia, ktoré ponúkla Bohu za Cirkev a tých, ktorí to potrebovali. Osobitne sa modlila za veľkých hriešnikov a umierajúcich. Písala a trpela v tajnosti, iba jej duchovná nadriadená a pár zasvätených osôb vedelo, že niečo v jej živote má miesto niečo nezvyčajné a významné.

Po jej smrti na tuberkulózu v roku 1938 boli dokonca aj jej najbližší spoločníci ohromení, keď zistili, aké mala táto pokorná a vždy veselá sestra obrovské utrpenie a zároveň hlboké mystické zážitky. Vzala si hlboko k srdcu Božie evanjelium, ktoré nariaďuje "byť milosrdným ako je milosrdný náš Nebeský Otec", rovnako ako pokyny jej spovedníka, aby konala takým spôsobom, aby každý, kto s ňou príde do kontaktu, odchádzal plný radosti. Správa o milosrdenstve, ktorú prijala sestra Faustína, sa teraz šíri do celého sveta. Jej denník "Božie milosrdenstvo v mojej duši" sa stal príručkou oddanosti Božiemu milosrdenstvu.

Viac na na internetovej stránke: www.boziemilosrdenstvo.sk

V kostole Božieho milosrdenstva v Železníku sa nachádza relikvia sv. Faustýny Kowalskej.
 

Dňa 29. apríla 1990 o 10.30 hod. vo svojom milom rodisku Železníku sa konala primičná sv. omša o. Františka Sočuvku, kňaza Spoločnosti Ježišovej.

Kračúnovce (Farnosť založená 1460)

Rímsko katolícky farský úrad č. 179
087 07 Kračúnovce
054 7365108

späť

 

 
deutsch english slovensky mperzel@zoznam.sk