Návrh erbu obce Železník:

Obec Železník leží na južnom okraji Nízkych Beskýd, v doline Tople. Obec sa spomína r. 1382. Vstredoveku ju vlastnili Abovci, Somosyovci, Szódhyovci, neskôr patrila Szirmayovcom, Semseyovcom a Ferenczyovcom (19. st.). Počas prvého sčítania ľudu (1787) bolo v obci 30 domov a 225 obyvateľov, podľa súpisu z r. 1828 34 domov a 227 obyvateľov, r. 1910 315 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali tradičným poľnohospodárstvom a tkáčstvom. Do r. 1918 obec administratívne patrila do Šarišskej stolice. Pri návrhoch obecných erbov slúži spravidla ako hlavný heraldický prameň pečať, používaná v minulosti v obecnej agende. Žiaľ, v prípade obce Železník nie je celkom možné takto postupovať. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nám nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením. VAltenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti sa odtlačok obecného typária nenachádza, a rovnako aj na písomnostiach v Štátnom oblastnom archíve v Prešove, kde sa podarilo nájsť iba odtlačok pečate zo 40-tychrokov 19. storočia s maďarským kruhopisom a vyobrazením obilného snopu obopnutého kosákom. Tento symbol je však identický s niekoľkými desiatkami ďalších obecných pečatí zo Šarišskej stolice toho obdobia, a preto ho nieje možné použiť ako heraldický prameň pri návrhu obecného erbu žiadnej obce. Vzhľadom na tieto skutočnosti a nedochovanie druhotných správ, poukazujúcich na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom je potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu. Tento novotvar by mohol obsahovať aj časti obrazu s popísanej pečate, ako to bolo u erbov iných obcí (Podhorany, Chmeľov, Lada a pod). Po konzultáciách s obecným úradom sa ako vhodné ukázalo vychádzať pri tom z historického názvu obce(Vaspatak, Vaspataka), ktorý evokuje symboliku potoka, ako aj zo zamestnania obyvateľstva. Keďže tým popri poľnohospodárstve bolo tkáčstvo, je možné uvažovať aj o symbole vretena, či iného tkáčskeho náradia. V návrhu, obecného erbu by preto bolo vhodné použiť kombináciu už spomínaných poľnohospodárskych symbolov s vretenom a symbolom potoka.

Erb obce Železník tvorí:

V zelenom polí štítu nad červenou pätou symbolizujúcom vodnú hladinu dva symetrickú na okrajoch umiestnené zlaté (žlté) Masy, medzi nimi strieborný (biely) strapec hrozna so zlatým (žltým) listom a stopkou.

Štít: neskorogotický

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít sme zvolili pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Tento návrh Je iba ideovým námetom, vytvoreným na základe rozboru najstaršieho známeho heraldického prameňa (popísanej pečate), teda jedným z podkladov pre vyhotovenie erbu. Pri vlastnom výtvarnom spracovaní je pritom potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate).

Predkladaný návrh sa stane platným erbom obce Železník po jeho odsúhlasení obecným zastupiteľstvom.

Ideový návrh: PhDr. Peter Hony a Grafický návrh: firma U.M., Prešov

späť

 
deutsch english slovensky mperzel@zoznam.sk