Predslov

V každom meste, dedine, domácnosti vzniká odpad. Je súčasťou nášho života, nedá sa ho len tak zbaviť bez následkov v akejkoľvek forme. Veda a technika dosiahli úroveň, ktorá dáva človeku možnosť postupne prenechať jednotvárnu drinu automatom a robotom. Lepšie a novými spôsobmi využíva staré i nové zdroje energie. Získava tým stále viac voľného času k rozvíjaniu svojich záujmov a schopností. Honba za maximálnym efektom v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti so sebou prináša aj nové, nie vždy osvedčené pracovné postupy spolu s využívaním nových, prírode cudzích látok. S takýmto rýchlym rastom výroby a spotreby rastie nielen nadmerné čerpanie prírodných zdrojov, ale aj množstvo vyvrhovaného odpadu do prostredia. Na Zemi sú však tisíce a tisíce takýchto miest, kde odpad je vlastne len materiál v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.

V súčasnosti predstavujú odpady jeden z kľúčových problémov znečistenia životného prostredia človekom. A to nielen preto, že sa týkajú celého sveta, ale hlavne preto, lebo rýchlosť ich produkcie je väčšia ako ich spracovanie. Pre životné prostredie predstavujú veľmi závažný problém tuhé odpady, ktoré môžu ohroziť atmosféru, hydrosféru aj pedosféru.

Odpadom vlastne nazývame niečo, čo sa nám už zdá nepotrebné, nechcené a chceme to odstrániť. Ale to, čo je pre nás odpadom, môže byť niekde inde hodnotný zdroj. Jeho opätovné využitie (recyklácia) šetrí prírodné zdroje, znižuje spotrebu energie, znižuje znečistenie prostredia, v ktorom žijeme. Recykláciou (znovuvyužívaním) sa v podstate snažíme napodobniť ten prírodný kolobeh látok, z ktorého nevznikajú odpady. Neuvážené nakladanie s odpadmi zaťažuje životné prostredie, či už priamo zamorením pôdy, vody a vzduchu, skládkami a spaľovňami, či nepriamo zvýšenou ťažbou surovín, vyplytvanou energiou, či nárastom zbytočnej dopravy.

Odpady sa dajú rozdeliť na splášky, recyklovateľný a nerecyklovateľný odpad. O splášky sa väčšinou stará mesto. Zavedením kanalizácie v mestách a obciach. Pomocou nej sa dostávajú do čističiek, v ktorých sa mechanickým, chemickým a mikrobiologickým rozkladom neutralizujú. Zvyšky sa môžu použiť v poľnohospodárstve ako hnojivo. Recyklovateľný odpad je odpad, ktorý je možno spätne transformovať do využiteľnej formy, ako materiálový vstup do rôznych výrob na výrobu výrobkov podobných materiálovým zložením. Najčastejšími recyklovateľnými komoditami sú sklo, papier, plasty a kovy. Nerecyklovateľnými odpadmi sú odpady, ktorým materiálové zhodnotenie je minimálne alebo žiadne. Je to spôsobené technologickými možnosťami, ale najmä ekonomickými. Nerecyklovateľný odpad sa doteraz všetok odvážal na skládky, alebo sa odvážal do spaľovní, čo je dosť neefektívne, lebo pri spaľovaní sa znečisťuje atmosféra a odpad sa len premení na inú formu.

Žiaľ nie všetok odpad sa dá recyklovať, no a skládky nemôžu fungovať donekonečna. Preto by mal každý človek triediť odpad sám doma. Odovzdávaním plastov, skla a papiera sa veľkosť toho čo vyhodíme do kontajnera zníži možno až o tretinu. Separáciou a následnou recykláciou odpadov, ktoré vznikajú, my nielen znižujeme množstvo nevyužitého odpadu, ale šetríme aj prírodné zdroje, ktoré sú obmedzené. Samozrejme separácia dá to trochu práce a je pravda, že je ľahšie netriediť nič, veď sme si za odvoz odpadu zaplatili mestu. No ak by sme takto hovorili všetci, nedalo by sa tu ani žiť. Vedeli by ste si predstaviť, že na každom kroku by bolo smetie?

mperzel@zoznam.sk