Contracts

I´m sorry about translation, it will be done in close future.

Povinne zverejňované dokumenty obce Železník

V súlade so zákonom č.546/2010 Zb.z., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011 obec Železník začala na svojej internetovej stránke zverejňovať všetky uzavreté zmluvy, objednávky a faktúry.

Zmluvy :

Číslo
Zverejnené
Zmluvná strana
Predmet zmluvy
Scan
37/005/08
25.5.2011
Dexia banka Slovensko a.s.
Dodatok k Zmluve o úvere
37/026/10
25.5.2011
Dexia banka Slovensko a.s.
Dodatok k zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)
37/005/08
10.5.2012
Dexia banka Slovensko a.s.
Zmluva o úvere Dodatok č. 3
37/021/12
8.11.2012
Prima Banka Slovensko,a.s.
Zmluva o úvere - Municipálny úver
37/021/12
8.11.2012
Prima Banka Slovensko,a.s.
Zmluva o úcte Municipálneho úveru
 
28.5.2013
Ing. Pavol Fotta
Zmluva projekt Revitalizacia a regeneracia centra obce Železnik
 
28.5.2013
Jan Foltin
Predaj nehnutelnosti c.1
28.5.2013
Jan Foltin
Predaj nehnutelnosti c.2
1/2013
30.09.2013
Základná škola v Kračúnovciach

Dohoda  č.   1/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

JO 240215
10.3.2015
Premier Consulting, s.r.o.
Zmluva JO 240215 strana č. 1
Zmluva JO 240215 strana č. 2
Zmluva JO 240215 strana č. 3
 
2.7.2015
Obec Železník
Výzva o verejnom obstaravani na okna Materská školka

JPGJPGJPG

02/2015
12.8.2015
GERALT,s.r.o.

ZMLUVA O DIELO č. 02/2015

JO 091215-1-2
9.12.2015
Premier Consulting s.r.o.
Zmluva Premier Consulting 1 002
JO 091215-2-2
9.12.2015
Premier Consulting s.r.o.
Zmluva Premier Consulting 2 002
JO 091215-1-1
9.12.2015
Premier Consulting s.r.o.
Zmluva Premier Consulting 1 001
JO 091215-2-1
9.12.2015
Premier Consulting s.r.o.
Zmluva Premier Consulting 2 001
23.2.2016
Ing. Martin Štefanco - STEMAR stav
Zmluva energetický audit-znižovanie energetickej náročnosti OcÚ
22.2.2016
Projekt JM, s.r.o. - Ing. Feciľak
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Železník
 
31.5.2016
Zmluva o dielo Unistav Teplička,s.r.o.
Rekonštrukcia KD v obci Železník
 
24.11.2017
IRBIS SLOVAKIA Zmluva o dielo č 0111/2017  Irbis "Stavebné úpravy Kultúrneho domu Železník"
 
24.11.2017
Ing. Vladimír Novák Zmluva Stavebny dozor,stavebny upravy KD Zeleznik.pdf
         
 
29.5.2018
Zmluva o NFP - Zníženie energetickej náročnosti OcU Železnik.pdf ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
 
29.5.2018
Informacia o realizacii projektu.pdf

Informacia o realizacii projektu

 
21.2.2019
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - Pitná Evidencia štandardov kvality obecný vodovod Železník.pdf
  25.3.2019 Príloha č. 1 VZP zmluvy o NFP MIMOŠRO - nové Príloha č. 1 VZP zmluvy o NFP MIMOŠRO - nové
  25.3.2019 H 368 príloha č.2 H 368 príloha č.2
  25.3.2019 Dodatok č.1 sSIEA Dodatok č.1 sSIEA
 

26.3.2019

Zmluvu o dielo č. 25/2019 s IRBIS SLOVAKIA,s.r.o, Svidník na dielo" Znížovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník" ZoD_ zakryté podpisy_ IRBIS.pdf
  30.4.2019 Zmluva o poskytnutí NFP Č.074PO220265 Zmluva o poskytnutí NFP Č.074PO220265
  6.6.2019 Zmluva o termínovanom úvere č. 19/007/19 Zmluva o termínovanom úvere č. 19/007/19
  6.6.2019 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 19/006/19 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 19/006/19
  15.6.2019 Obec Železník Zmluva o poskytovani poradenskych sluzieb THOR
  19.7.2019 Obec Železník Dodatok 2
  19.7.2019 Obec Železník P2_Predmet podpory_H368.pdf
  19.7.2019 Obec Železník P3_Polozkovity rozpocet_H368.xlsx
  30.7.2019 Obec Železník Faktura SIEA
  30.7.2019 Obec Železník Faktura PPA

ZIP

  22.7.2019 Asari Zmluva o Environfod Firma Asari
  2.8.2019 Prima Banka Zmluva o grantovom účte Envirofond
  8.8.2019 Asari Dodatok č.1 k zmluve č.26/2019
  22.8.2019

Prima banka Slovensko, a.s.,

Municipálny úver - Univerzál
Zmluva o úvere č. 019/013/19
  7.8.2019 MAIANA Consulting s.r.o. Faktúra Maiana Consulting 2019065
  7.8.2019 IRBIS SLOVAKIA s.r.o. Faktúra Irbis 19 2019
  7.8.2019 IRBIS SLOVAKIA s.r.o. Faktúra Irbis 18 2019
  12.9.2019 Environementalny fond Z M L U V A 140225 08U02 Environmentalny fond
         
         
         
         
Výzvy:        
         
 
29.6.2016
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky vody v obci Železník 2016
 
9.3.2017
Obec železník Vyzva na predkladanie ponuk - Externe riadenie projektu.pdf
         
  29.3.2017 Obec železník Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník - Externé riadenie projektu
         
  26.10.2017 Obec Železník VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK "Stavebné úpravy Kultúrneho domu Železník"
         
  27.2.2018 Obec Železník - Dotazník Evidencia štandardov kvality pitnej vody
  30.4.2018 Obec Železník Výberové konanie na riaditeľa MŠ v Železníku
  5.6.2018 Obec Železník Dodatok - Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník

PDFPDF

  25.10.2018 Obec Železník Dodatok c. 3 k zmluve na poskytnutie služby - Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník
         
         

Dodávateľské faktúry:

Číslo
Zverejnené
Dodávateľ
Predmet faktúry
Scan
20110312
26.3.
GAS-MG, s.r.o.
Oprava miestny komunikacii
20110312
26.3.
GAS-MG, s.r.o.
Súpis vykonaných prác
ZK2010050
12.7.2010
R.A.S.,s.r.o., Sveržov

Rekonštrukcia a vystavka MK a chodnikov v obci Železník - naviac prace 1 a prilohy

ZK2010050
12.7.2010
R.A.S.,s.r.o., Sveržov
Rekonštrukcia a vystavka MK a chodnikov v obci Železník - naviac prace 2 a prilohy
130006
28.5.2013
Ing. Pavol Fotta
Projektova dokumentacia
130023
28.5.2013
Bricon, Snakov
Rekonstrukcia
2013167
15.10.2013
Frantisek Kundra
 
FV 150014
14.9.2015
GERALT,s.r.o.
Plastove okna a príslušenstvo

 

 
Scan
Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce 2015 - 2024
Uznesenie o schválení PHRSR obce Železník
Zverejnené: 22.2.2016
   
Ochrana osobných údajov  
Súhlas - deti - ZŠ
Súhlas - deti - MŠ
Informačná povinnosť - škola
Sprostredkovateľ - vzor
Personalistika IP
Súhlas - pozostalí
Súhlas - dospelí GDPR
Poverenie FO a mlčanlivosť
Informačná povinnoť - obec

Objednávky:

Číslo
Zverejnené
Dodávateľ
Predmet objednávky
Scan
32/2013
28.5.2013
Bricon, Snakov
Rekonstrukcia
33/2013
28.5.2013
Ing. Pavol Fotta
Projektova dokumentacia

Zmenky:

Číslo
Zverejnené
Preberajúci
Názov zmenky
Scan
37/026/10
25.5.2011
Dexia banka Slovensko a.s.
VISTA ZMENKA
37/021/12
8.11.2012
Prima Banka Slovensko,a.s.
Protokol o odovzdaní a prevzatí zmenky

back

 
mperzel@zoznam.sk english deutsch slovensky