Environmentálne zhodnotenie

Vplyvy pri vykonávaní činnosti separovaného zberu na životné prostredie majú jednoznačne pozitívny účinok. Dôvodmi sú predovšetkým, to že sa šetria prírodné zdroje a znižujú sa množstvá komunálneho odpadu, ktorý by za normálnych okolností bol zneškodnený v spaľovni alebo na skládke.

Zneškodňovanie na skládke ma niekoľko hlavných negatívnych vplyvov na životné prostredie:

  • narušuje reliéf krajiny,
  • nebezpečenstvo úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných vôd, riek a ovzdušia.

Zneškodňovanie spaľovaním má tiež niekoľko negatívnych vplyvov a to:

  • produkcia CO, CO 2 , NO X , SO 2 ,
  • odpadové teplo ,
  • úlety popolčeka,
  • vznik tuhého odpadu pri spaľovaní.

Teda ak je možné obec, alebo príslušná firma zaoberajúca sa zberom a zneškodňovaním komunálneho odpadu, by sa mala vyhnúť týmto druhom zneškodňovania.

Z enviromentálneho hľadiska je zavedenie systému separovaného zberu pozitývnym krokom k ochrane životného prostredia a vyrovnávania sa s úrovňou a požiadavkami Európskej únie.

Vhodnou alternatívou zneškodňovania komunálneho odpadu je práve jeho separácia a zhodnocovanie, teda sekundárne využitie.

Sekundárne využitie u skla predstavuje jeho roztavenie a opätovné zhutnenie do požadovaniej formy. Sklenné črepy sa pridávajú ako dôležitá prísada do kremičitej taveniny pre výrobu skla. Výhoda je nielen z hľadiska hospodárskeho, ale i technologicky nutnou prísadou, pretože značne uľahčuje tavenie a do určitej miery čírenia skla.

Pri sekundárnom využití papiera je najväčším prínosom šetrenie drevnej hmoty ako primárneho zdroja. Výrobky z recyklovaného papiera nemajú číru bielu farbu, preto sa využívajú najmä ako baliace materiály a pod..

Sekundárne využitie plastu predstavuje proces triedenia, umývania a prania, drvenia, granulácie, aglomerácie, regranulácie, paletizácie, briketovania, prepravy , tepelného spracovania. Výslekom sú nové plastové výrobky - SYNTAL (syntetic alternative). Plast je možné recyklovať až sedem krát. Moderné recyklačné procesy sú plne mechanizované a bezodpadové a bez exhalátov. Výhody recyklácie plástov : ekologicky čistý proces, všestranné použitie výrobkov, zlepšuje životné prostredie a šetrí lesy. A nevýhody: drahá technológia a je potrebná odbornosť.

 

mperzel@zoznam.sk