Etapy zavedenia separovaného zberu (SZ)

Zavedenie separovaného zberu je rozdelené do 3 etáp, ktoré je možné rozdeliť z časového hľadiska na: 1. etapu (2002 až 2005), 2. etapu (2006 až 2007) a 3. etapu (2008 až 2010). Tieto etapy v súčasnosti prebiehajú naraz a niekedy nesystémovo. Preto je potrebné sa zamerať na zosystemovanie opatrení zavedené hlavne v 1. etape separované zberu. Rozborom 1. etapy je možné zistiť príčiny nízkej efektivity separovaného zberu ako systému. Je nutné tieto príčiny zanalyzovať a vyvodiť dôsledky, ktoré by zmenili súčasný stav nízkej efektivity.

ETAPY:

1. ETAPA - Zavedenie systému zberu 3 druhov surovín v meste Giraltovce a okolí a vytvorenie technických a technologických podmienok na nakladanie s týmito surovinami. Zabezpečenie zvozovej techniky a manipulačnej techniky, zberných nádob, vybudovanie dotrieďovacej haly s dotrieďovacou linkou, vytvorenie systému evidencie, osveta obyvateľstva

(r. 2002 – 2005)

 

2. ETAPA - Dobudovanie systému o zber ďalších komodít podľa POH SR

(r. 2006– 2007)

 

3. ETAPA - Napájanie ďalších miest a obcí rozširovanie zberu o ďalšie komodity so zameraním na prípravu finalizácie surovín

(2008– 2010)

 

 

<mperzel@zoznam.sk