http://www.zbierka.sk/zz01/01-z223.pdf
http://www.zbierka.sk/zz01/01-z283.pdf
http://www.zbierka.sk/zz01/01-z284.pdf
http://www.zbierka.sk/zz02/02-z509.pdf
http://www.zbierka.sk/zz01/01-z516.pdf


Právne úpravy

Súčasná právna úprava odpadového hospodárstva pozostáva z následovných predpisov:

 • Zákon č. 223/2001 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z a zákona č. 96/2002 Z.z, Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zmenený § 41 a 54 zákona č. 223/2001 Z. z.
 • Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákonov o odpadoch ,Vyhláška MŽP SR č.509/2002 Z.z., ktor ou sa dopĺňa vyhláška 283/2001 Z.z..
 • Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov , Vyhláška MŽP SR č.409/2002 Z.z , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 284/2001 Z.z
 • Vyhláška MŽP SR č. 516/2001 Z.z o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu .Oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z.z o výnose č.1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov. Vyhláška MŽP SR č.337/2002 Z.z. a vyhláška MŽP SR č.733/2002 Z.z, ktorou sa dopĺňa vyhláška 516/2001 Z.z..
 • Zákon NR SR 327/1996 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 553/2001 Z. z.
 • Smernica MŽP SR č.8/1996-2,3., ktorou sa vydáva zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje platenie poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona NR SR č.327/1996 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov.
 • Oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z.z. o vydaní výnosu č. 1/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov.
 • Zákon č. 529/2002 Z.z o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MŽP SR č. 409/2002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
 • Vyhláška MŽP SR č. 337/2002 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 516/2001 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.22/2003 z 15. januára 2003, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. júna 2003, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky č. 410/2002 Z. z.
 • Zákon zo 4. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 128/2004 z 27. februára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 129/2004 z 27. februára 2004, ktorou sa mení a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.


mperzel@zoznam.sk